Algemene voorwaarden

Deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eden Springs Nederland B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer en kantoorhoudende te (2718 SX) Zoetermeer aan de Edelgasstraat 50, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27198876, zijn per Juni in werking getreden.

1. DEFINITIES

1.1. In deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

Afnemer: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en waarmee Eden Springs een Overeenkomst aangaat of waarmee Eden Springs in onderhandeling is over een Overeenkomst, alsmede de met de Afnemer gelieerde ondernemingen.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Eden Springs.

Dienst(en): de (ondersteunende) diensten die Eden Springs levert in het kader van een Overeenkomst.

Duurovereenkomst: een Overeenkomst met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over tijd is gespreid.

Eden Springs: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eden Springs Nederland B.V. evenals haar rechtsopvolgers en alle aan haar of haar rechtsopvolger(s) gelieerde ondernemingen, al dan niet handelend onder de handelsnaam ‘WaterCooler Gigant’.

Gebruiksovereenkomst: de Overeenkomst ter zake van huur, bruikleen of ander gebruik van één of meer Machines, waaronder mede begrepen het gebruik in het kader van een zogenaamde “proefplaatsing” welke alsdan altijd onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.

Geleverde: de door Eden Springs ter beschikking gestelde Producten en/of Diensten en/of Machines zoals nader overeengekomen in een Overeenkomst, waarbij het eigendom uitdrukkelijk bij Eden Springs of aan haar gelieerde ondernemingen blijft, tenzij anders overeengekomen.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

Intellectueel Eigendom: alle auteursrechten, modellen, documentatie, afbeeldingen, tekeningen en overige rechten van intellectueel eigendom van Eden Springs.

Machine(s): de drinkwatersystemen, koffiemachines en overige machines waarvan de eigendom bij Eden Springs rust en die onder de Gebruiksovereenkomst ter beschikking wordt gesteld.

Overeenkomst: iedere Overeenkomst, hoe ook genaamd, en in welke vorm dan ook, tussen de Afnemer dan wel Consument en Eden Springs, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede de (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door Eden Springs georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Product(en): de goederen die al dan niet ten behoeve van een Machine worden geleverd zoals (water)flessen, koffie en bekers, een en ander zoals nader bepaald in een Overeenkomst.

WaterCooler Gigant: een handelsnaam van Eden Springs.

2. ALGEMENE BEPALINGEN

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Eden Springs en op elke Overeenkomst tussen Eden Springs en de Consument dan wel de Afnemer.

2.2. Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de Afnemer of derden zijn niet van toepassing en worden door Eden Springs uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Eden Springs. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van de Algemene Voorwaarden kan de Consument dan wel de Afnemer geen rechten ontlenen voor toekomstige Overeenkomsten.

2.4. Indien uitdrukkelijk, schriftelijk overeengekomen is dat de algemene voorwaarden van de Afnemer van toepassing zijn en deze niet afdoende dekkend zijn, gelden de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van Eden Springs.

2.5. Op basis van Europese en Nederlandse (consumenten)wetgeving geldt in bepaalde gevallen voor Consumenten een andersluidende bepaling ten opzichte van de Afnemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Waar in de Algemene Voorwaarden enkel verwezen wordt naar de Afnemer, geldt die bepaling niet ook voor de Consument. Waar in de Algemene Voorwaarden enkel naar de Consument wordt verwezen, geldt die betreffende bepaling niet ook voor de Afnemer.

3. AANBOD EN OVEREENKOMST

3.1. Ieder aanbod van Eden Springs is vrijblijvend en geldig voor een periode van twee (2) maanden, voor zover hiervan niet mondeling of schriftelijk is afgeweken.

3.2. Alle door Eden Springs gedane opgaven van getallen, gewichten, hoeveelheden, kleuren, uitvoeringen, maten en/of andere aanduidingen van Producten en Machines zijn met zorg gedaan. Eden Springs kan er evenwel niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters en/of modellen van Producten en Machines zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten en Machines. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Eden Springs niet. De handelsgebruiken bepalen of sprake is van geringe afwijkingen.

3.3. Een aanbod is gebaseerd op de door de Consument dan wel de Afnemer verstrekte gegevens. Eventuele extra kosten, prijsverhogingen, vertraging in de levering en eventuele andere gevolgen van wijzigingen, afwijkingen en fouten in deze gegevens komen volledig voor rekening van de Consument dan wel de Afnemer. De Consument dan wel de Afnemer vrijwaart Eden Springs te dier zake volledig.

3.4. Eden Springs zal op verzoek van de Consument dan wel de Afnemer alle door de Consument dan wel de Afnemer aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijs uitvoerbaar zijn, met behoud van het recht om de eventuele meerprijs in rekening te brengen, conform artikel 5.

3.5. Een Overeenkomst tussen Eden Springs en de Consument dan wel de Afnemer komt tot stand op de datum van verzending van een schriftelijke opdrachtbevestiging door Eden Springs aan de Consument dan wel de Afnemer van de Overeenkomst dan wel op de datum dat Eden Springs start met de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van de Consument dan wel de Afnemer, een en ander afhankelijk van welke van de twee gebeurtenissen eerder is.

3.6. Eden Springs kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument dan wel de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Eden Springs op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. HERROEPINGSRECHT BIJ CONSUMENTENKOOP

4.1. Bij aankoop van een Machine of Product heeft de Consument gedurende een Bedenktijd van veertien (14) dagen de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

4.2. De Bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de Machine of het Product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen derde, of:
a. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Machines en/of Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de/het laatste Machine of Product heeft ontvangen. Eden Springs mag, mits zij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een Machine of Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.
4.3. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de Machine of het Product en de verpakking daarvan. De Consument zal de Machine of het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de Machine of het Product wenst te behouden. Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Machine of het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Eden Springs retourneren, conform de door Eden Springs verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de Machine of het Product die het gevolg is van een manier van onzorgvuldig omgaan met de Machine of het Product.

4.4. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht zal de Consument handelen conform de door Eden Springs bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.5. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending voor zijn rekening.

4.6. Indien de Consument reeds (een gedeelte van) de betaling voor een Machine of Product heeft verricht, zal Eden Springs de betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de retourzending of verklaring tot herroeping als bedoeld in artikel 6:230 BW, terugstorten.

4.7. Bij levering van een Dienst door Eden Springs heeft de Consument gedurende een Bedenktijd van veertien (14) dagen de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te beëindigen, ingaande op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst. Bij beëindiging door de Consument gedurende de Bedenktijd heeft Eden Springs de bevoegdheid reeds verrichte Dienst(en) in rekening aan de Consument te brengen.

4.8. Eden Springs is bevoegd het herroepingsrecht van de Consument uit te sluiten door dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, te vermelden. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor Producten:
• die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
• die snel kunnen bederven of verouderen; en/of
• waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Eden Springs geen invloed heeft.

5. MEERWERK

De Consument dan wel de Afnemer kan voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst wijzigingen verzoeken. Slechts door Eden Springs aanvaarde wijzigingen zullen voor uitvoering in aanmerking komen. Eden Springs is bevoegd de Consument dan wel de Afnemer meerwerk in rekening te brengen, indien bij of in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Eden Springs meerwerk dient te worden uitgevoerd, al dan niet door Eden Springs voorzien. Onder meerwerk wordt verstaan al hetgeen Eden Springs in het kader van de Overeenkomst boven de daarin uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden c.q. werkzaamheden levert, aanbrengt en/of presteert. Wijzigingen en meerwerk en/of verzoeken daartoe kunnen leiden tot verlenging van overeengekomen termijnen en/of uitloop van planningen. Eden Springs zal de Consument dan wel de Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het door Eden Springs verrichte meerwerk. De uit voorgaande voortvloeiende meerdere kosten zullen aan de Consument in rekening worden gebracht zodra deze bij Eden Springs bekend zijn.

6. LEVERING, TRANSPORT EN EMBALLAGE

Levering

6.1. De door Eden Springs opgegeven leveringstermijn is indicatief (en geen fatale termijn) en gebaseerd op de ten tijde van de Overeenkomst voor Eden Springs geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op door die derden aan Eden Springs verstrekte gegevens.

6.2. De leveringstermijn gaat in op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst of op de datum dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Eden Springs, afhankelijk van welke van de twee het laatst is.

6.3. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de Consument dan wel de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding. De Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat.

6.4. Eden Springs zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging oploopt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument dan wel de Afnemer hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

6.5. In geval van ontbinding door de Consument conform het vorige lid zal Eden Springs het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding, terugbetalen.

6.6. Eden Springs heeft het recht om in gedeelten te leveren. Ter zake van deelleveringen heeft Eden Springs voorts het recht in gedeelten te factureren.

6.7. Indien levering van een bestelde Machine of Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Eden Springs zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

Transport

6.8. De wijze van transport van het Geleverde wordt door Eden Springs bepaald, tenzij is overeengekomen dat de Consument dan wel de Afnemer voor transport zorgdraagt.

6.9. Eden Springs bezorgt in de regel via een geautomatiseerd routesysteem met verschillende frequenties. Indien de Consument dan wel de Afnemer daarvan wenst af te wijken, behoudt Eden Springs zich het recht voor de eventuele meerprijs in rekening te brengen.

6.10. Eden Springs behoudt zich het recht voor om, indien het niet of niet goed mogelijk is om het Geleverde op de door de Consument dan wel de Afnemer aangewezen plek te bezorgen, de levering slechts tot aan de deur te doen geschieden.

6.11. Eden Springs mag een elektronisch apparaat gebruiken om een digitale handtekening te verkrijgen dat als bewijs van aflevering dient. Een geprinte kopie van het afleveringsbewijs kan door de Consument dan wel de Afnemer te allen tijde bij Eden Springs worden opgevraagd.

6.12. Het risico ter zake van beschadiging, tenietgaan, verlies etc. van het Geleverde ligt bij de Consument dan wel de Afnemer vanaf het moment dat de Consument dan wel de Afnemer het Geleverde heeft ontvangen. De Afnemer is verplicht het Geleverde deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden, waarbij een eventueel eigen risico voor rekening van de Afnemer komt. Op eerste verzoek van Eden Springs is de Afnemer gehouden aan Eden Springs te overleggen een afschrift van de verzekeringspolis evenals van de betalingsbewijzen, waaruit de tijdige betaling van de verzekeringspremie blijkt. De Afnemer zal na een daartoe strekkend verzoek van Eden Springs (toekomstige vorderingen in zake) uitkeringen of verzekeringsgelden overdragen aan Eden Springs

6.13. Bij weigering van in ontvangst name of afname van het Geleverde zal Eden Springs deze tot dertig (30) dagen na aanbieding voor rekening en risico van de Consument dan wel de Afnemer opslaan. Eden Springs zal de Consument dan wel de Afnemer berichten dat deze het Geleverde kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na het verstrijken van deze termijn is Eden Springs gerechtigd het Geleverde aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. De Consument dan wel de Afnemer is in een zodanig geval gehouden het factuurbedrag van de Overeenkomst te voldoen en is tevens aansprakelijk voor eventuele extra kosten en overige door Eden Springs geleden schade.

Emballage

6.14. Voor zover het Geleverde bestaat uit (water)flessen, is de Consument dan wel de Afnemer voor iedere aan haar geleverde fles statiegeld verschuldigd.

6.15. Eden Springs zal slechts die (water)flessen retour nemen waarvan de Consument dan wel de Afnemer deugdelijk kan aantonen dat (i) deze afkomstig zijn van Eden Springs, (ii) waarop de afsluitdop in goede staat aanwezig is, (iii) die gebruikt zijn in overeenstemming met het overeengekomen doel en (iv) die in zijn algemeenheid in een goede staat verkeren, zulks naar het oordeel van Eden Springs. Ter zake van door Eden Springs retour genomen flessen heeft de Consument dan wel de Afnemer recht op terugbetaling van statiegeld, mits dit statiegeld eerst door de Consument dan wel de Afnemer is voldaan aan Eden Springs en door Eden Springs daadwerkelijk is ontvangen. Eden Springs bepaalt de wijze waarop statiegeld aan de Consument dan wel de Afnemer wordt voldaan. Dit kan onder meer plaatsvinden door middel van verrekening met openstaande vorderingen van Eden Springs jegens de Consument dan wel de Afnemer, waarmee Consument dan wel de Afnemer reeds voor alsdan instemt.

7. INSPECTIE EN RECLAME

De Afnemer

7.1. De Afnemer is verplicht het Geleverde terstond na ontvangst te inspecteren. Wordt door de Afnemer niet binnen 48 uur na ontvangst van het Geleverde melding gemaakt van enige gebreken of verkeerde leveringen, dan gelden de hoeveelheden vermeld op vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten als juist.

7.2. Eventuele gebreken aan het Geleverde welke direct bij ontvangst waarneembaar zijn, dienen door de Afnemer onmiddellijk en gespecificeerd met een duidelijke omschrijving van de klacht, op de vrachtbrief te worden aangetekend. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van het Geleverde dan wel nadat eventuele gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, door de Afnemer bij Eden Springs te zijn ingediend. Bij gebreke van tijdige reclame, dan wel indien (de inhoud van) het Geleverde geheel dan wel gedeeltelijk zijn gebruikt (is verbruikt), geldt het Geleverde als goedgekeurd en is reclame niet meer mogelijk.

7.3. De inhoud van het Geleverde met een beperkte houdbaarheid zal altijd door Eden Spring bij terugname worden vernietigd conform de richtlijnen van de ‘Hazard analysis and critical control points’ (HACCP). Het Geleverde zal in geval van reclame, mits de ontvangst daarvan is bevestigd op getekende vrachtbrieven en/of afleveringsbonnen, niet door Eden Springs aan de Afnemer worden gefactureerd.

7.4. De Afnemer zal alle door Eden Springs voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door het verstrekken van monstermateriaal en door Eden Springs in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden.

De Consument

7.5. Indien het afgeleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan heeft bij de Consument de bevoegdheid om :
a. de overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;
b. de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene.
7.6. De Consument kan er geen beroep meer op doen dat het Geleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien hij Eden Springs daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Blijkt aan het Geleverde een eigenschap te ontbreken die deze volgens Eden Springs bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die Eden Springs kende of behoorde te kennen doch die niet zijn meegedeeld, dan moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.

De Consument en de Afnemer

7.7. Nadat de Consument dan wel de Afnemer deugdelijk heeft gereclameerd en Eden Springs de reclame heeft geaccepteerd, heeft Eden Springs het recht te hare keuze het Geleverde te herstellen, opnieuw te leveren dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Consument dan wel de Afnemer recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.

7.8. De Consument dan wel de Afnemer heeft geen recht op reclame zolang zich een situatie als bedoeld in artikel 6 lid 6 voordoet (deelleveringen) of zolang de Consument dan wel de Afnemer niet alle opeisbare verplichtingen jegens Eden Springs is nagekomen.

7.9. De Consument dan wel de Afnemer zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eden Springs het Geleverde aan Eden Springs of een derde retourneren. Het Geleverde wordt in goede staat en - indien dit redelijkerwijs mogelijk is - in originele verpakking geretourneerd aan Eden Springs.

8. GEBRUIK VAN MACHINES EN ONDERHOUD

8.1. Indien sprake is van een Gebruiksovereenkomst dan geldt, naast het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, het in dit artikel bepaalde.

8.2. De Consument dan wel de Afnemer is gehouden zorgvuldig met de Machine(s) om te gaan en de Machine(s) alleen te gebruiken in overeenstemming met de overeengekomen bestemming, (verstrekte) gebruiksinstructies en in combinatie met Producten die van Eden Springs afkomstig zijn.

8.3. De Machine(s) mag/mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eden Springs niet worden verplaatst naar een andere locatie dan waar de Machine(s) oorspronkelijk door Eden Springs is/zijn geïnstalleerd.

8.4. In het geval van een Gebruiksovereenkomst verricht Eden Springs gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst onderhoud op de Machine(s). Dit onderhoud van de Machine(s) zal conform de richtlijnen van de brancheorganisatie AWCN worden uitgevoerd. Eden Springs behoudt zich het recht voor alle onderdelen en overig gemaakte kosten, zoals onder andere voorrijkosten en arbeidsloon in rekening te brengen, tenzij anders overeengekomen.

8.5. Indien de Consument dan wel de Afnemer geen gebruik wenst te maken van onderhoud van de Machine(s) door Eden Springs bestaat geen recht op restitutie van verschuldigde bedragen die op dat onderhoud betrekking hebben, noch kan Eden Springs alsdan aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van geen of slecht onderhoud. Indien een Machine gebreken vertoont als gevolg van het feit dat de Consument dan wel de Afnemer geen gebruik heeft gemaakt van de onderhoudsdiensten van Eden Springs, is Eden Springs gerechtigd van de Consument dan wel de Afnemer schadevergoeding te vorderen (waarbij wordt uitgegaan van de nieuwwaarde van de betreffende Machine).

8.6. Eden Springs staat gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst in voor het deugdelijk functioneren van de Machine(s). Ingeval van gebreken aan een Machine, zal Eden Springs te hare keuze binnen een redelijke termijn deze gebreken herstellen dan wel de Machine in zijn geheel vervangen. De kosten van herstel of vervanging van een Machine komen voor rekening van Eden Springs, tenzij:

i. gebreken van of aan de Machine het gevolg zijn van onoordeelkundig, onzorgvuldig of niet-normaal gebruik;
ii. de Machine niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming;
iii. de Machine is gebruikt in combinatie met producten die niet van Eden Springs afkomstig zijn;
iv. het desbetreffende gebrek niet binnen vijf (5) dagen nadat het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden, schriftelijk door de Consument is gemeld aan Eden Springs; en/of
v. de Consument niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit deze Voorwaarden of een Overeenkomst, daaronder ook begrepen financiële verplichtingen.

8.7. De Afnemer is verplicht op zorgvuldige wijze met de Machines om te gaan, inhoudende dat enkel de Producten van Eden Springs ten behoeve van het gebruik van Machines mogen worden gebruikt. Indien blijkt dat de Afnemer geen Producten van Eden Springs afneemt, dan heeft Eden Springs het recht de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 50,00 voor waterproducten en € 100,00 voor koffieproducten per overtreding op te leggen. Tevens heeft Eden Springs alsdan het recht om het onderhoud en garantie op te schorten.

8.8. Eden Springs is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden ingeval van door haar geconstateerde schade of verdwijning/verduistering van het Geleverde. De Consument dan wel de Afnemer is alsdan verplicht het bezit over de Geleverde met directe ingang op een nader door Eden Springs te bepalen wijze aan Eden Springs te verschaffen. Bij verdwijning/verduistering is de Consument dan wel de Afnemer aan Eden Springs de huidige vervangingswaarde (= nieuwwaarde van een huidig (vergelijkbaar) model), zonder nadere ingebrekestelling, verschuldigd.

9. PRIJZEN EN TARIEVEN

9.1. Ten opzichte van Consumenten zijn alle prijzen en tarieven van Eden Springs uitgedrukt in euro’s, inclusief verbruiksbelasting en inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, onder welke noemer dan ook. Ten opzichte van Afnemers zijn alle prijzen en tarieven van Eden Springs uitgedrukt in euro’s, inclusief verbruiksbelasting en exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, onder welke noemer dan ook.

9.2. De door Eden Springs opgegeven prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de Overeenkomst bestaande factoren. Eden Springs is bevoegd elke verandering van de factoren, die op de door haar berekende prijzen en tarieven van invloed zijn, door te berekenen aan de Consument dan wel de Afnemer. Eden Springs bedingt hierbij de mogelijkheid dit met terugwerkende kracht van drie (3) maanden na kennisgeving van de prijswijziging te kunnen doen.

9.3. Indien Eden Springs bij een consumentenkoop krachtens een bij de Overeenkomst gemaakt beding de koopprijs na het sluiten van de koop verhoogt, is de Consument bevoegd de koop door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

9.4. In geval van een consumentenkoop zijn prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst alleen toegestaan indien:

i. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
ii. de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

9.5. Eden Springs is gerechtigd om de kosten van annuleringen en/of wijzigingen van (onder andere) leveringen of onderhoudsafspraken door te belasten aan de Consument dan wel de Afnemer.

10. BETALING

10.1. De Consument dan wel de Afnemer is gehouden het verschuldigde onder de Overeenkomst door middel van automatische incasso te voldoen en machtigt Eden Springs te dier zake volledig. Indien Eden Springs het toestaat dat op rekening wordt geleverd, dient de factuur binnen veertien (14) dagen na leveringsdatum te worden voldaan op de door Eden Springs aan te geven wijze. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta, zonder korting en – voor zover het de Afnemer betreft en niet de Consument – zonder opschortings- en/of verrekeningsmogelijkheid. De Consument behoudt de hem volgens de wet toekomende bevoegdheid tot opschorting en/of verrekening. Er kan in de Overeenkomst afgeweken worden van de betalingstermijn van veertien (14) dagen.

10.2. In geval van niet-tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de Consument dan wel de Afnemer, ongeacht of Eden Springs ter zake van het Geleverde reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar en is de Consument dan wel de Afnemer van rechtswege in verzuim.

10.3. In geval van niet-tijdige betaling zal de totale vordering aan een specialist op het gebied van incasso uit handen worden gegeven, waarbij alsdan conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten additionele kosten en rente over het totaalbedrag van de uit handen gegeven facturen verschuldigd zijn. Indien de gemaakte kosten, waaronder juridische kosten (van advocaten, deurwaarders, griffierechten) ter verkrijging van de openstaande bedragen hoger zijn dan de som van de kosten die voortvloeien uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, dan gelden de werkelijke kosten.

10.4. In geval van niet-tijdige betaling is de Afnemer vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn de contractuele rente van 12% per jaar verschuldigd. Is de wettelijke (handels) rente hoger dan de contractuele rente, dan geldt de wettelijke (handels) rente. In geval van niet-tijdige betaling is de Consument vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn de wettelijke rente per jaar verschuldigd.

10.5. Eden Springs is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op de Consument dan wel de Afnemer te verrekenen met haar schulden aan de Consument dan wel de Afnemer.

11. DUUROVEREENKOMSTEN

Tenzij anders overeengekomen wordt een Duurovereenkomst telkens aangegaan voor een periode van twaalf (12) maanden met stilzwijgende verlenging met een zelfde periode. De Consument is bevoegd de Duurovereenkomst na het verstrijken van de eerste termijn van twaalf (12) maanden op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. De Afnemer is bevoegd de Duurovereenkomst na het verstrijken van de eerste termijn van twaalf (12) maanden op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
11.1. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan met een Consument dan wel Afnemer, en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten en/of Diensten, mag stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd. In een dergelijk geval van stilzwijgende verlenging is de Consument gerechtigd de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van één maand en de Afnemer met inachtneming van een termijn van drie (3) maanden.

11.2. In alle gevallen geldt dat als een Overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, de Consument na een jaar de Overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van één maand mag opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

11.3. In geval partijen een proefplaatsing overeenkomen, dan wordt deze automatisch omgezet in een Duurovereenkomst voor de duur van twaalf (12) maanden, tenzij de Consument dan wel de Afnemer voor het einde van de proefperiode van de proefplaatsing schriftelijk afziet van een omzetting naar een duurovereenkomst van twaalf (12) maanden of meer. Voorgaande geldt alleen indien en voor zover partijen bij Overeenkomst niet anders zijn overeengekomen.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. Eden Springs behoudt zich het eigendom van het Geleverde voor, totdat integraal aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

i. de Consument dan wel de Afnemer heeft alle verschuldigde prestaties krachtens de Overeenkomst, waaronder de voldoening van de koopprijs verricht; en
ii. de vorderingen van Eden Springs wegens tekortschieten van de Consument dan wel de Afnemer in de nakoming van zodanige Overeenkomst(en) zijn voldaan. Het is de Consument dan wel de Afnemer niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.

12.2. Indien de Consument dan we de Afnemer (mede) uit het in lid 1 bedoelde Geleverde een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die Eden Springs voor zichzelf doet vormen en houdt de Consument dan wel de Afnemer deze voor Eden Springs totdat aan alle verplichtingen uit lid 1 is voldaan.

12.3. Indien enige zaak als gevolg van lid 1 of lid 2 aan Eden Springs toekomt, kan de Consument dan wel de Afnemer daarover uitsluitend beschikken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening.

12.4. Indien de Consument dan wel de Afnemer in verzuim is ten aanzien van de prestatie(s) zoals genoemd in lid 1, is Eden Springs gerechtigd het Geleverde dat haar toebehoort zelf voor rekening van de Consument dan wel de Afnemer terug te doen halen van de plaats waar dat zich bevindt. De Consument dan wel de Afnemer geeft reeds nu voor alsdan aan Eden Springs de onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor de Consument dan wel de Afnemer in gebruik zijnde ruimte(s) te (doen) betreden.

12.5. De Consument dan wel de Afnemer geeft hierbij aan Eden Springs in (stil) pand, die deze (stille) verpanding aanvaardt, het Geleverde waarvan de Consument dan wel de Afnemer (mede) eigenaar wordt (door koop, zaakvorming, natrekking, vermenging/versmelting) zulks tot zekerheid voor al hetgeen Eden Springs te eniger tijd van de Consument dan wel de Afnemer te vorderen heeft of zal hebben.

12.6. Zolang Eden Springs rechthebbende van het Geleverde is, zal de Consument dan wel de Afnemer Eden Springs onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer het Geleverde (gedeeltelijk) in beslag wordt of dreigt te worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het Geleverde. De Consument dan wel de Afnemer zal Eden Springs op eerste verzoek meedelen waar het Geleverde, waarvan Eden Springs rechthebbende is, zich bevinden.

12.7. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal de Consument dan wel de Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-) rechten van Eden Springs. De Consument dan wel de Afnemer staat er voor in dat een beslag op het Geleverde met bekwame spoed wordt opgeheven.
13. ZEKERHEID

13.1. Partijen zullen ten behoeve van de door Eden Springs onder eigendomsvoorbehoud geplaatste Machines een redelijke borg overeenkomen die door de Consument dan wel de Afnemer betaald dan wel geplaatst dient te worden welke na einde van de Overeenkomst eerst zal worden aangewend voor eventuele schade aan de door Eden Springs retour ontvangen Machines en pas daarna zal worden aangewend voor een eventueel openstaand saldo.

13.2. Indien de Consument dan wel de Afnemer de overeengekomen borg niet middels een bankgarantie plaatst doch betaalt aan Eden Springs, dan sluit Eden Springs hierbij iedere rentetoezegging op de door de Consument dan wel de Afnemer betaalde borg uit.

13.3. Indien Eden Springs goede grond heeft te vrezen dat de Consument dan wel de Afnemer niet stipt zal nakomen, is de Consument dan wel de Afnemer verplicht op eerste verzoek van Eden Springs terstond genoegzame, in de door Eden Springs gewenste vorm, zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de Consument dan wel de Afnemer daaraan niet voldaan heeft, is Eden Springs gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

14. INTELLECTUEEL EIGENDOM

14.1. Al het Intellectueel Eigendom dat door Eden Springs aan de Consument dan wel de Afnemer wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst blijft eigendom van Eden Springs.

14.2. De Consument dan wel de Afnemer is niet gerechtigd het Intellectueel Eigendom aan te wenden anders dan ten behoeve van het doel waarvoor zij verstrekt zijn.

14.3. De Consument dan wel de Afnemer is niet gerechtigd het Intellectueel eigendom of daarin besloten gegevens aan derde(n) te openbaren, tenzij Eden Springs uitdrukkelijk daartoe schriftelijke toestemming verleent.

14.4. Het is de Consument dan wel de Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende rechten van intellectuele eigendom op of in de door Eden Springs geleverde of anderszins ter beschikking gestelde Producten te verwijderen of te wijzigen.

14.5. Bij overtreding van het in lid 2, 3 en/of 4 bepaalde is de Consument dan wel de Afnemer voor iedere overtreding een direct opeisbare boete van Euro 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) verschuldigd en Euro 500,- per dag dat de overtreding voortduurt, ongeacht alle verdere aan Eden Springs toekomende rechten zoals die op nakoming, ontbinding en schadevergoeding.

15. TOEREKENBARE TEKORTKOMING EN ONTBINDING

15.1. Indien de Consument dan wel de Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting voortvloeiend uit een Overeenkomst, is de Consument dan wel de Afnemer, nadat zij door Eden Springs in gebreke en in de gelegenheid is gesteld haar verplichting binnen veertien (14) dagen alsnog na te komen, in verzuim en is Eden Springs gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst: i. De uitvoering van de Overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten en of verplichtingen op te schorten, totdat voldoening aan de verplichtingen door de Consument dan wel de Afnemer voldoende zeker is gesteld; en ii. de Overeenkomst en samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bij ontbinding door Eden Springs heeft de Consument dan wel de Afnemer geen recht op schadevergoeding, hoe ook genaamd.

15.2. In geval van (voorlopige) surseance van betaling en/of (aanvraag tot) faillissement van de Consument dan wel de Afnemer, of in geval van stillegging of ontbinding van het bedrijf van de Afnemer of beslaglegging op de activa van de Consument dan wel de Afnemer, zal Eden Springs het recht krijgen alle Overeenkomsten per onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij Eden Springs de Consument dan wel de Afnemer binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen of dat zij zich op een ander maatregel dan ontbinding beroept. Ingeval van een vordering tot (gedeeltelijke) nakoming is Eden Springs zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming door de Consument dan wel de Afnemer voldoende zeker is gesteld.

15.3. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en lid 2 van dit artikel zijn alle vorderingen van Eden Springs op de Consument dan wel de Afnemer respectievelijk al dergelijke vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk in het geheel opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is Eden Springs gerechtigd het Geleverde terug te nemen. In dat geval is Eden Springs en/of zijn door haar aan te wijzen derden bevoegd de gebouwen en terreinen van de Afnemer te betreden.

15.4. Een ontbinding als hier bedoeld zal niet tot het gevolg hebben dat rechten van Eden Springs als neergelegd in een der artikelen van deze Algemene Voorwaarden eindigen.

16. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

16.1. Indien Eden Springs door een haar niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens de Consument dan wel de Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van die tekortkoming (overmachttoestand), zonder dat Eden Springs tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden.

16.2. Indien de overmachttoestand drie maanden duurt of indien vast staat dat deze drie maanden zal duren, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de situatie dit rechtvaardigt. Voor zover reeds uitvoering aan de Overeenkomst is gegeven, is Eden Springs gerechtigd betaling te vorderen van het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

16.3. Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke van de wil van Eden Springs onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Consument dan wel de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Eden Springs kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: natuurrampen, ziektes en epidemieën, stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de uitvoering van de Overeenkomst door Eden Springs of diens toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

17. GARANTIE

17.1. Eden Springs staat er voor in dat de Producten, Machines en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

17.2. Eden Springs staat gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst in voor het deugdelijk functioneren van de Machine(s). Ingeval van gebreken, zal Eden Springs naar haar keuze binnen een redelijke termijn deze gebreken herstellen dan wel de Machine(s) in zijn geheel vervangen. De kosten van herstel of vervanging van een Machine(s) komen voor rekening van Eden Springs, tenzij:

i. gebreken van of aan de Machine(s) het gevolg zijn van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik;
ii. de Machine niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming;
iii. de Machine is gebruikt in combinatie met producten die niet van Eden Springs afkomstig zijn;
iv. het desbetreffende gebrek niet binnen vijf (5) dagen nadat het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden, schriftelijk door de Consument dan wel de Afnemer is gemeld aan Eden Springs; of
v. de Consument dan wel de Afnemer niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst, daaronder ook begrepen financiële verplichtingen.

17.3. In het geval van koop van een Machine garandeert Eden Springs gedurende een periode van één jaar de deugdelijke werking daarvan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Binnen deze garantietermijn zal Eden Springs te hare keuze kosteloos gebreken aan de Machine herstellen dan wel de gebrekkige Machine vervangen, tenzij een van de in artikel 8 lid 6 genoemde omstandigheden zich voordoet.

17.4. De Machine(s) dienen op zorgvuldige en oordeelkundige wijze te worden gereinigd.. Eden Springs biedt hiertoe reinigingsdiensten aan de Consument dan wel de Afnemer aan (welke door Eden Springs dan wel een door Eden Springs aangewezen derde zullen worden uitgevoerd). Indien de Consument dan wel de Afnemer geen gebruik maakt van deze reinigingsdiensten, vervalt de in lid 1 van dit artikel bedoelde garantie en behoudt Eden Springs zich het recht voor geen Producten meer te leveren aan de Consument dan wel de Afnemer. Indien de Machine gebreken vertoont als gevolg van het feit dat de Consument dan wel de Afnemer geen gebruik heeft gemaakt van deze reinigingsdiensten, is Eden Springs gerechtigd van de Consument dan wel de Afnemer schadevergoeding te vorderen (waarbij wordt uitgegaan van de nieuwwaarde van de betreffende Machine). De hier bedoelde reinigingskosten komen voor rekening van de Consument dan wel de Afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dan wel indien zich de in artikel 8 lid 4 bedoelde situatie voordoet.

17.5. Een door Eden Springs, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover Eden Springs kan doen gelden.

18. ZORGPLICHT EN AANSPRAKELIJKHEID

18.1. De Consument dan wel de Afnemer is gehouden zorgvuldig om te gaan met het Geleverde en in overeenstemming met de door Eden Springs ter zake aan de Consument dan wel de Afnemer verstrekte instructies. Eden Springs wijst iedere aansprakelijkheid van de hand aangaande eventuele indirecte of (gevolg)schade die ontstaat door de locatiekeuze van het Geleverde.

18.2. Indien door Eden Springs geleverde Producten gebreken vertonen, welke tijdig zijn gemeld, is Eden Springs uitsluitend gehouden om kosteloos naar haar keuze deze gebreken te (doen) herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen ter beschikking te stellen, de betreffende zaak in zijn geheel te vervangen, of de koopprijs te restitueren, zonder tot verdergaande schadevergoeding gehouden te zijn.

18.3. Eden Springs zal nimmer aansprakelijk zijn voor meer dan het bedrag dat zij in het betreffende geval van haar verzekeraar daadwerkelijk ontvangt.

18.4. Eden Springs is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan vertragingsschade, water-/lekkageschade, gemiste kansen, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstdervinginkomensschade en/of claims van derden jegens de Consument dan wel Afnemer.

18.5. Indien de Consument dan wel de Afnemer geen onderhoudscontract voor de Machine met Eden Springs wenst aan te gaan, vrijwaart de Consument dan wel de Afnemer Eden Springs van enige aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van Producten die met deze Machine in aanraking zijn gekomen, alsmede de juiste werking van de Machine dan wel schade ontstaan als gevolg hiervan, tenzij de Consument dan wel de Afnemer kan aantonen dat de eventuele gebrekkige kwaliteit aan Eden Springs is te wijten.

18.6. Iedere aansprakelijkheid uit welke hoofde ook van de aan Eden Springs verbonden personen jegens de Consument dan wel de Afnemer en derden verbonden aan de Consument dan wel de Afnemer (daaronder mede begrepen – ten aanzien van Afnemers – huidige of voormalige bestuurders, werknemers, aandeelhouders of groepsmaatschappijen en – ten aanzien van Consumenten – familieleden, kennissen, buren en dergelijke) is uitdrukkelijk uitgesloten. De Consument dan wel de Afnemer doet zo nodig bij voorbaat afstand van alle rechten en vorderingen die zij uit welke hoofde ook mochten verkrijgen jegens de aan Eden Springs verbonden personen.

18.7. De aan Eden Springs verbonden personen of door Eden Springs voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden kunnen zich jegens de Consument dan wel de Afnemer zo nodig beroepen op alle aan de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

18.8. Iedere vordering jegens Eden Springs, behalve die welke door Eden Springs is erkend, vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

18.9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Eden Springs of haar bedrijfsleiding.

19. BEËINDIGING VAN EEN OVEREENKOMST

19.1. Indien de Consument dan wel de Afnemer (uitvoering van) de Overeenkomst van bepaalde tijd voortijdig wenst op te zeggen, is Eden Springs gerechtigd te harer keuze hetzij nakoming van de Overeenkomst te vorderen, hetzij de opzegging te accepteren in welk geval de Consument dan wel de Afnemer een door Eden Springs op basis van de reeds uitgevoerde werkzaamheden vast te stellen schadevergoeding is verschuldigd, welke vergoeding minimaal 50% van het met (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst samenhangende factuurbedrag, verhoogd met BTW, bedraagt.

19.2. De Consument kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.

19.3. Indien de Overeenkomst eindigt en niet meer verlengd wordt, dan is de Consument dan wel de Afnemer verplicht op aangeven van Eden Springs al het Geleverde te retourneren aan Eden Springs.

19.4. Indien de Consument dan wel de Afnemer het retourneren aan Eden Springs wil overlaten, dan is Eden Springs gerechtigd de kosten hiervan aan de Consument dan wel de Afnemer door te belasten.

19.5. Indien bij retourontvangst van al het Geleverde, dan wel onderdelen daarvan, blijkt dat er ongebruikelijke schade aanwezig is, dan is Eden Springs gerechtigd de kosten van deze schade aan de Consument dan wel de Afnemer door te belasten.

19.6. Indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig beëindigd wordt, dan is Eden Springs gerechtigd de Consument dan wel de Afnemer aansprakelijk te stellen voor de openstaande en resterende termijnen van de Machines en het nog te verwachten onderhoud tot uiterlijk de einddatum van de Overeenkomst.

19.7. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 19.1, geldt dat, indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig opgezegd wordt of wordt beëindigd op een wijze die strijdig is met hetgeen bepaalde in de Overeenkomst en of deze Algemene voorwaarden, Eden Springs gerechtigd is de Consument dan wel de Afnemer kosten in rekening te brengen o.m. ter dekking van administratieve kosten en ophaalkosten, ter hoogte van 15% van de resterende termijnen van de Overeenkomst(en).

19.8. Indien partijen een borg zijn overeengekomen en Consument dan wel de Afnemer daaraan voldaan heeft, dan zal Eden Springs een openstaand of toekomstig saldo daar eerst mee verrekenen. Indien de borg groter blijkt te zijn dat een eventueel openstaand en/of toekomstig saldo, dan zal Eden Springs ervoor zorgdragen dat het restant, in geval van een Consument, binnen veertien (14) dagen en in geval van een Afnemer, binnen dertig (30) dagen na beëindiging van de Overeenkomst en retour ontvangen van al het Geleverde aan de Consument dan wel de Afnemer terugbetaald wordt. In geval de Consument dan wel de Afnemer een bankgarantie heeft geplaatst ten behoeve van de overeengekomen borg, dan zal Eden Springs eveneens binnen dezelfde termijn en de daaraan gehangen voorwaarden melding maken van het afzien van haar aanspraken op (het restant van) de bankgarantie.

19.9. De Consument dan wel de Afnemer heeft, met inachtneming van bovengenoemde leden van dit artikel, de bevoegdheid om de Overeenkomst, die mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand is gekomen, op een overeenkomstige wijze op te zeggen.

20. KLACHTENPROCEDURE VOOR CONSUMENTEN

20.1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Eden Springs, nadat de Consument dan wel de Afnemer de gebreken heeft geconstateerd.

20.2. Bij Eden Springs ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd dan veertien (14) dagen vanaf de datum van ontvangst vraagt, wordt door Eden Springs binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument dan wel de Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

21. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

21.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Eden Springs en de Consument dan wel de Afnemer is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

21.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Eden Springs verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden of anderszins de rechtsverhouding met de Consument dan wel de Afnemer betreffen, zijn in eerste aanleg onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door:

• in geval van een geschil met een Consument, de rechtbank in de woonplaats van de gedaagde partij of de rechtbank in de woonplaats van de Consument, tenzij een geschil wordt voorgelegd aan de geschillencommissie (als bedoeld in artikel 21.3 en verder) en die geschillencommissie bevoegd is daarop te beslissen;
• in geval van een geschil met een Afnemer, de Rechtbank Rotterdam.

Geschillencommissie in geval van Consumentenkoop

21.3. Geschillen tussen de Consument en Eden Springs over de totstandkoming of uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door Eden Springs te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Consument als Eden Springs worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl), onverminderd het recht van de Consument om naar zijn keuze een geschil aanhangig te maken bij de rechtbank

21.4. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Eden Springs heeft voorgelegd.

21.5. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

21.6. Wanneer de Consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Eden Springs aan deze keuze gebonden. Wanneer Eden Springs dat wil doen, zal de Consument binnen vijf weken na een daartoe door Eden Springs schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of de Consument zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de bevoegde rechter in overeenstemming met lid 2 van dit artikel. Verneemt Eden Springs de keuze van de Consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Eden Springs gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

21.7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

21.8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Eden Springs surseance van betaling is verleend, zij in staat van faillissement is geraakt of haar bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

22. OVERIGE VOORWAARDEN

22.1. Eden Springs is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan een derde partij over te dragen, dan wel voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van een derde partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Consument dan wel de Afnemer.

22.2. Indien een Overeenkomst kwalificeert als "consumentenkoop" zoals bedoeld in artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek, dan geldt het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling of bepaling van vergelijkbare strekking anders bepaalt.

22.3. Nietigheid van een van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk met de nietige bepalingen overeenkomen.

22.4. Het nalaten door Eden Springs om (binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn) nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij Eden Springs uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan.

22.5. Bepalingen die naar hun aard voortduren (onder andere artikel 14 (Intellectuele eigendommen), artikel 18 Zorgplicht en aansprakelijkheid en artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen) zullen ook na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding niet verliezen.

22.6. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe die niet onredelijk bezwarend is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

22.7. De Consument dan wel de Afnemer geeft Eden Springs toestemming de door haar in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst verkregen informatie te gebruiken voor commerciële doeleinden.

22.8. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27198876. Nadat Eden Springs deze Algemene Voorwaarden heeft gedeponeerd en verspreid, komen eerdere Algemene Voorwaarden te vervallen en kan daar geen aanspraak meer op worden gemaakt.

22.9. Eden Springs is de verantwoordelijke persoon voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Eden Springs verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacybeleid (https://www.edensprings.nl/privacybeleid). De Privacy Policy van Eden Springs is van toepassing op de website, Diensten en Producten van Eden Springs.

22.10. Eden Springs kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen met de Consument dan wel de Afnemer.